AMPELOS 2013

ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ

ÏñãáíùôÞò:

 

- Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

 

ÓõíäéïñãáíùôÞò:

- ¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí

 

Õðü ôçí áéãßäá

- Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí

- ÄÞìïò ÈÞñáò

 

 

Ãñáììáôåßá - Ðëçñïöïñßåò - ÅããñáöÝò

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

Çìåñïâßãëé, Óáíôïñßíç, 84700

Ôçë.: 2286024758

Fax: 2286023672

 

E-mail:
ampelos@heliotopos.net

 


ÄÉÁÖÇÌÉÓÇDesigned + developed by Heliotopos