AMPELOS 2013

PROGRAM


Please click on the image below for the full program

ÔÉÌÙÌÅÍÏ ÐÑÏÓÙÐÏ
Óôáõñïýëá ÊïõñÜêïõ

Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá


ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÏÌÉËÇÔÅÓ
ÁèáíÜóéïò ÔóáõôÜñçò

Õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ÊáèçãçôÞò ÃåíåôéêÞò óôç ÃåùðïíéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ ÐáíåðéóôÞìéïõ Èåóóáëïíßêçò

 
Stefano Poni

Full professor of Viticulture and Chair of the Instituto of Frutti-Viticoltura of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Piacenza, Italy

Short CV

 
Designed + developed by Heliotopos