AMPELOS 2013

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

 
 
 
 
Ìáíüëçò Í. ÓôáõñáêÜêçò
Ðñüåäñïò 
 
 
Manolis Stavrakakis 
 


 
ÊáèçãçôÞò
Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
 
 
 
 
Êáôåñßíá ÌðéíéÜñç 
ÄçìÞôñçò Äáìéáíüò 
Ãéþñãïò Êïôóåñßäçò 
Katerina Biniari 
Dimitris Damianos 
Yiorgos Kotseridis 
Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá
Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
ÊáèçãçôÞò
Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
 
 
 
ÓôÝöáíïò ÊïõíäïõñÜò 
Íéêüëáïò ÍéêïëÜïõ 
Gilles de Revel 
Stefanos Koundouras 
Nikolaos Nicolaou 
Gilles de Revel 
Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
ÊáèçãçôÞò
ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò
Óýíôïìï Âéïãñáöéêü 
Professor
Dean Faculty of Enology
University of Bordeaux
France
Short CV 
 
 
 
Denis Rusjan 
Diego Tomasi 
 
Denis Rusjan 
Diego Tomasi 
 
Associate Professor
Vitiviniculture
Biotechnical Faculty
University of Ljubljana
Slovenia
Short CV 
Researcher
Centro di Ricerca per la Viticoltura, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Italy
Short CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designed + developed by Heliotopos